PROGRAM: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

OŚ PRIORYTETOWA: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu: Tfc.b2b - narzędzie do kooperacji biznesowej klasy SaaS


BENEFICJENT: Magdalena Mielke - Falęcka JFM

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 25-06-2014 r. do 31-12-2015 r.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-22-021/14-01

WARTOŚĆ PROJEKTU: 756 204,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 614 800,00 zł

STATUS PROJEKTU: Zrealizowany

Okres trwałości projektu: grudzień 2018

Informacje o projekcie: w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim.